Miljöpåverkan från digitala företag

De digitala företagens miljöpåverkan är omfattande. Några exempel är utvinning av råmaterial, tillverkning och montering av elektroniska enheter samt bortskaffande av e-avfall.

Teknik kan dock också bidra till att främja global hållbarhet och miljöansvar. Det är viktigt att integrera hållbara metoder i affärsmodeller och system. Detta kan göras på följande sätt: 1. Grön hosting.

Energi

Digital omvandling ger enorma affärsmässiga och sociala fördelar. Den hjälper oss till exempel att identifiera och bekämpa oetiska aktiviteter på marknader, förbättra transparensen och främja hälsomedvetenhet. Men den teknik som driver vår onlinevärld kommer med en rejäl miljökostnad, från gruvdrift och bearbetning av råmaterial till e-avfall och koldioxidutsläpp.

Teknikindustrin är en av de största energiförbrukarna i världen. Dess enorma datacenter genererar enorma mängder el och förbrukar fossila bränslen som bidrar till klimatförändringarna. Och transporten av hårdvara – med fartyg, flygplan eller lastbilar – ger också upphov till koldioxidutsläpp.

Det är viktigt att teknikföretagen tar itu med dessa frågor genom att begränsa programmerad föråldring, stödja rekonditionerings- och reparationsverksamhet och främja en hållbar digital livsstil bland användarna. De bör också införa återtagningsprogram för elektroniskt avfall och använda återvunna material i sina tillverkningsprocesser. Dessa åtgärder kommer att minska mängden elektroniskt avfall och samtidigt sänka energi- och materialförbrukningen. De kommer också att minska koldioxidutsläppen och luftföroreningarna och stödja utvecklingen av en grön ekonomi.

Vatten

Digital teknik spelar en central roll inom vattensektorn. Den kan bidra till att minska energikostnaderna i vattenintensiva processer och hantera resursfördelningen, vilket gör att företagen kan uppfylla både sina miljö- och affärsmål.

Men den digitala ekonomin har också ett vattenfotavtryck, med utvinning av råvaror och produktion, montering och bortskaffande av elektroniska enheter som orsakar betydande påverkan. Detta gäller i ännu högre grad komplexa enheter som bärbara datorer och smartphones, som tillverkas i flera steg som vart och ett kräver mycket vatten.

För att minimera dessa enheters påverkan på miljön kan vi begränsa vår användning av videostreaming, köpa renoverad eller återvunnen elektronik och använda molntjänster med ett grönt koldioxidavtryck. Det är bara små förändringar, men de kan göra stor skillnad. Större digitala hållbarhetsinitiativ som centraliserade datahanteringssystem som integrerar operativa digitala infrastrukturkomponenter och talar samma språk är också viktiga. Dessa kan säkerställa att systemen fungerar som förväntat, ge realtidsvarningar om potentiella problem och påskynda svarstiderna.

Avfall

Även om det är lätt att tänka på den digitala världen som en abstrakt och osynlig värld, kräver den faktiskt en enorm energiförbrukning – från att driva datacenter till att bygga och driva överföringsnät. Den skapar också ett betydande miljöavtryck, där utsläppen av växthusgaser från produktion och drift av digital teknik stod för 3,7 procent av de totala globala utsläppen av växthusgaser under 2019.

E-avfall är en annan viktig fråga: miljontals ton elektronisk utrustning hamnar på soptippen varje år. Detta avfall innehåller värdefulla och farliga material som förorenar mark och vattendrag med giftiga kemikalier. Dessutom genererar nuvarande marknadstrender – som drivs av hög konsumtion och snabb produktföråldring – enorma mängder e-avfall som bara delvis kan återvinnas.

För att motverka detta kan digitala företag investera i grönare servrar och datacenter som drivs med förnybar energi. De kan främja återvinning av e-avfall och uppmuntra ett hållbart digitalt beteende bland de anställda. De kan också utforma produkter med återvinningsbarhet i åtanke, så att de enkelt kan renoveras och repareras.

Luft

Oavsett om det handlar om strömmande video, onlinespel eller digitala banktjänster har spridningen av digitala aktiviteter en miljökostnad. Från den koldioxidintensiva utvinningen av vissa material till datacenters elbehov och programmerad föråldring, som genererar tonvis med e-avfall, påverkar de utsläpp som genereras av digitala enheter den globala hållbarheten.

Etiska och hållbara affärsmetoder är bra för miljön, människor och ditt resultat. De kan hjälpa dig att attrahera och behålla talanger, öka kundlojaliteten, förbättra varumärkesuppfattningen, uppfylla statliga bestämmelser och främja marknadstillväxt. Dessa principer går också ofta hand i hand med metoder som ökar effektiviteten, smidigheten och produktiviteten.

De flesta företag skulle vilja bedriva en miljömässigt hållbar verksamhet – en verksamhet som gör liten skada på naturen och som gör att anställda, kunder och samhället mår bättre. Men hur kan de göra det? Som tur är erbjuder ny teknik banbrytande möjligheter att övervaka och skydda miljön. Det är upp till oss att utnyttja dessa framsteg för att främja global hållbarhet och miljöansvar.

Leave a Comment